Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 25. března 2021 – FAWKES Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Věc C-187/21)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: FAWKES Kft.

Odpůrce: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Předběžné otázky

Musí být čl. 30 odst. 2 písm. a) a b) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství1 , vykládán v tom smyslu, že za celní hodnotu mohou a musí být považovány pouze hodnoty uvedené v databázi vytvořené na základě celních odbavení samotného celního orgánu členského státu?

V případě záporné odpovědi na první otázku, je pro účely určení celní hodnoty podle čl. 30 odst. 2 písm. a) a b) třeba obrátit se na celní orgány jiných členských států s cílem získat celní hodnotu podobného zboží uvedeného v jejich databázích, nebo je třeba nahlížet do databáze Společenství a získat celní hodnoty, které jsou v ní uvedené?

Lze čl. 30 odst. 2 písm. a) a b) nařízení č. 2913/92 vykládat v tom smyslu, že za účelem určení celní hodnoty nelze zohlednit hodnoty transakce vztahující se k transakcím žadatele o celní odbavení, i když nebyly zpochybněny vnitrostátním celním orgánem, ani vnitrostátními orgány jiných členských států?

Musí být podmínka týkající se stejné doby nebo přibližně stejné doby stanovená v čl. 30 odst. 2 písm. a) a b) nařízení č. 2913/92 vykládána v tom smyslu, že může být omezena na období ± 45 dnů před a po celním odbavení?

____________

1 Úř. věst. 1992, L 302, s. 1