Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de College van Beroep voor het bedrijfsleven (Țările de Jos) la 26 martie 2021 – R. en R./Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Cauza C-189/21)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Părțile din procedura principală

Reclamantă: R. en R.

Pârât: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Întrebarea preliminară

Cerința legală în materie de gestionare (CLMG) 10 prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului1 , care face referire la articolul 55 prima și a doua teză din Regulamentul nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului2 , trebuie interpretată în sensul că această cerință legală în materie de gestionare privește și situația în care se folosește un produs fitosanitar care nu este autorizat în statul membru în cauză în conformitate cu regulamentul menționat?

____________

1     JO 2013, L 347, p. 549

2     PB 2009, L 309, p. 1