Language of document :

Odvolanie podané 20. novembra 2020: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 9. septembra 2020 vo veciach T-401/16 a T-443/16, Španielsko/Komisia

(vec C-635/20 P)

Jazyky konania: španielčina a taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Talianska republika, Španielske kráľovstvo

Návrhy odvolateľky

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zamietol žalobu podanú v prvostupňovom konaní ako nedôvodnú, ak Súdny dvor dospeje k záveru, že to stav konania dovoľuje,

uložil Talianskej republike a Španielskemu kráľovstvu povinnosť nahradiť trovy prvostupňového aj odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania Komisia uvádza tri odvolacie Prvý dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pri výklade článku 1d ods. 6 služobného poriadku a výklade povinnosti odôvodnenia, ako aj na porušení povinnosti odôvodnenia rozsudkov súdu.

Je rozdelený na tri časti. V prvej časti sa uvádza nesprávne právne posúdenie a porušenie povinnosti odôvodnenia v rozsudku Všeobecného súdu, pokiaľ ide o schopnosť uchádzačov okamžite pracovať. Táto prvá časť sa týka bodov 157 a 181 až 183 napadnutého rozsudku.

Druhá časť sa týka neprimeraného vymedzenia dôkazného bremena voči Komisii a nesprávneho právneho posúdenia pri vymedzení porušenia povinnosti odôvodnenia v súvislosti s oznámeniami a výberovom konaní. Táto druhá časť sa vzťahuje na poslednú vetu bodu 133, body 158 a 164 poslednú vetu bodu 167, body 180 až 183, a body 201 a 205 napadnutého rozsudku.

Tretia časť sa týka nesprávneho právneho posúdenia pri skúmaní právne záväzného aktu vo vnútorných predpisoch vypracovaných Komisiou; uvedená časť sa vzťahuje na body 152 až 155 napadnutého rozsudku.

Druhým žalobným dôvodom sa namietajú rôzne skreslenia, z ktorých mal Všeobecný súd vychádzať pri hodnotení dôkazov, ako aj nesprávne právne posúdenie.

Prvé skreslenie sa týka vyhodnotenia oznámenia predsedu Komisie a vyhodnotenia jeho schválenia kolégiom, ktoré sú uvedené v bodoch 132 až 137 a bode 158 napadnutého rozsudku.

Druhé skreslenie sa týka hodnotenia vnútorných predpisov Komisie a metód ich uplatňovania, ktoré je uvedené v bodoch 139 a 140 napadnutého rozsudku.

Tretie skreslenie sa vzťahuje na posúdenie časti týkajúcej sa jazykových požiadaviek podľa postupu prijímania, obsiahnutých v príručke operačných postupov, je obsiahnuté v bodoch 165 až 169 napadnutého rozsudku.

Štvrté skreslenie sa týka chýbajúceho celkového posúdenia dokumentov uvedených v bodoch i) až iii) vyššie a je obsiahnuté v bodoch 152 až 157 a bod 159 napadnutého rozsudku.

Piate skreslenie sa týka posúdenia oznámenia SEC(2006)1489 final a je obsiahnuté v bodoch 160 až 163 napadnutého rozsudku.

Šieste skreslenie sa týka hodnotenia dokumentov o jazykoch používaných cieľovými službami uchádzačov, ako aj nesprávneho právneho posúdenia; je obsiahnutá v bodoch 180 až 185 a 188 až 196 napadnutého rozsudku.

Napokon tretí odvolací dôvod sa týka nezákonnosti analýzy Dvora audítorov, pokiaľ ide o jazyky komunikácie s uchádzačmi; vzťahuje sa na body 231 až 236 napadnutého rozsudku.

____________