Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Италия), постъпило на 27 ноември 2020 г. — Caruter s.r.l./S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(Дело C-642/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Страни в главното производство

Жалбоподател: Caruter s.r.l.

Ответници: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 63 от Директива 2014/241 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година, който се отнася до института на използването на капацитета на други субекти, във връзка с принципите на свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги, прогласени в членове 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), прилагането на италианската национална правна уредба на „критериите за подбор и изпращане на указания на страните“ в член 83, параграф 8, предпоследно изречение от Кодекса за обществените поръчки, приет със Законодателен декрет № 50 от 18 април 2016 г., в смисъл че при употреба на института на използването на капацитета на други субекти (предвиден в член 89 от Кодекса за обществените поръчки, приет със Законодателен декрет № 50 от 18 април 2016 г.), във всички случаи представителят трябва да отговаря на повечето от изискванията и да извърши по-голямата част от услугите?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).