Language of document :

Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 20 ноември 2017 г. — Skatteverket/Srf konsulterna AB

(Дело C-647/17)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta förvaltningsdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skatteverket

Ответник: Srf konsulterna AB

Преюдициален въпрос

Трябва ли понятието „достъп до […] събития“ в член 53 от Директивата за ДДС1 да се тълкува в смисъл, че обхваща услуга по организиране на петдневен курс по счетоводство, който е предназначен само за данъчнозадължени лица и за който е необходимо предварително регистриране и плащане?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1).