Language of document : ECLI:EU:C:2006:232

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (l-Ewwel Awla)

6 ta' April 2006 (*)

"Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sitt Direttiva VAT – Artikoli 8(1)(a) u (b), 28a(1)(a), l-ewwel inċiż, 28b(A)(1), u 28c(A)(a), l-ewwel inċiż – Spedizzjoni jew trasport intrakomunitarju ta' merkanzija – kunsinna - Akwiżizzjonijiet intrakomunitarji ta' merkanzija– Sekwenza ta' Tranżazzjonijiet – Post tat-Tranżazzjonijiet"

Fil-kawża C-245/04,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skond l-Artikolu 234 KE, imressqa mil-le Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija), permezz ta' Deċiżjoni tas-26 ta' Mejju 2004, li waslet il-Qorti tal-Ġustizzja fl-10 ta' Ġunju 2004, fil-proċedura

EMAG Handel Eder OHG

vs

Finanzlandesdirektion für Kärnten,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (l-Ewwel Awla),

komposta minn P. Jann, President ta' l-Awla, K. Schiemann, N. Colneric, M. Ilešič (Relatur) u E. Levits, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: J. Kokott,

Reġistratur: B. Fülöp, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-27 ta' Ottubru 2005,

wara li rat l-osservazzjonijiet ippreżentati bil-miktub:

–       għal EMAG Handel Eder OHG, minn W. Dellacher, Rechtsanwalt, assistit minn A. Breschan, Wirtschaftsprüfer,

–       għall-Gvern Awstrijak, minn H. Dossi, bħala aġent,

–       għall-Gvern Taljan, minn I. M. Braguglia, bħala aġent, assistit minn G. De Bellis, avvocato dello Stato, u minn G. Fiengo, avvocato dello Stato,

–       għall-Gvern tar-Reppubblika Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq minn C. Jackson u S. Nwaokolo, bħala aġenti, assistiti minn M. Angiolini, barrister,

–       għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn D. Triantafyllou u K. Gross, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta ta' l-10 ta' Novembru 2005,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1       It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima (ĠU L 145, p. 1), hekk kif modifikata mid-Direttiva 95/7/CE ta' l-10 ta' April 1995 (ĠU L 102, p. 18, iktar 'il quddiem is-"sitt Direttiva"), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(1) tagħha dwar kunsinna ta' merkanzija.

2       Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn EMAG Handel Eder OHG (iktar 'il quddiem "EMAG"), kumpannija stabbilita fl-Awstrija, u Finanzlandesdirektion für Kärnten (id-direttorat tal-finanzi fil-Land de Carinthie), dwar it-tnaqqis għal EMAG mit-taxxa input imħallsa fuq il-valur miżjud (iktar 'il quddiem "VAT").

 Il-Kuntest Ġuridiku

 Is-Sitt Direttiva

3       L-Artikolu 2(1) tas-sitt Direttiva jipprovdi li "huma suġġetti għat-taxxa fuq il-valur miżjud […] [kunsinna tal-merkanzija] […] magħmula bi ħlas fit-territorju tal-pajjiż minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali".

4       Skond l-Artikolu 5(1) tas-Sitt Direttiva "provvista ta' oġġetti [merkanzija]" tfisser it-trasferiment tad-dritt ta' sid li jiddisponi minn proprjetà korporali".

5       L-Artikolu 8 tas-Sitt Direttiva li jidher taħt it-titolu VI tagħha, li huwa intitolat "post ta' operazzjonijiet [tranżazzjonijiet]", fil-paragrafu wieħed subparagrafu (a) u (b) tiegħu jipprovdi:

"Il-post tal-provvista ta' l-oġġetti [merkanzija] għandu jitqies li hu:

a)      fil-każ ta' oġġetti mibgħuta jew trasportati jew mill-fornitur jew mill-akkwirent jew minn persuna terza: il-post fejn ikunu jinsabu l-oġġetti fil-ħin meta jintbagħtu jew jibda t-trasport għall-akkwirent […]

b)      fil-każ fejn oġġetti ma jintbagħtux jew ma jkunux trasportati: il-post fejn ikunu jinsabu l-oġġetti meta ssir il-provvista."

6       Is-Sitt Direttiva fit-taqsima XVIa fiha titlu, imsemmi "Arranġamenti Transizzjonali [tranżitorji] għat-tassazzjoni tan-Negozju bejn Stati Membri" li ġie mdaħħal permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 91/680, tas-16 ta' Diċembru 1991, li tissupplementa s-sistema komuni tat-taxxa fuq il-valur miżjud u temenda d-Direttiva 77/388/KEE bil-ħsieb li tneħħi l-fruntieri fiskali (ĠU L 376, p. 1), u li tinkludi l-Artikoli 28A sa l-Artikolu 28N.

7       L-Artikolu 28a tas-Sitt Direttiva jipprovdi:

"1.      Li ġej għandu jkun suġġett ukoll għat-taxxa fuq il-valur miżjud:

a)      akkwisizzjonijiet intra-komunitarji ta' merkanzija għall-konsiderazzjoni, minn persuna taxxabbli, fit-territorju ta' pajjiż, li tkun qed taġixxi b'dan il-mod jew minn persuna legali mhux taxxabbli. Fejn il-bejjiegħ huwa persuna taxxabbli li qed taġixxi b'dan il-mod li mhux eliġibbli għall-eżenzjoni li hemm provvediment għaliha fl-Artikolu 24 u li ma jiġix taħt l-arranġamenti stabbiliti fit-tieni sentenza ta' l-Artikolu 8(1)(a) jew fl-Artikolu 28b(B)(1)[…].

[…]

[…]

3.      Akkwisizzjoni intra-Komunitarja ta' merkanzija" tfisser l-akkwisizzjoni tad-dritt bħala sid ta' propjetà mhux fissa u tanġibbli mibgħuta jew ittrasportata sa għand il-persuna li qed takkwista l-merkanzija jew għan-nom tal-bejjiegħ jew il-persuna li qed takkwista l-merkanzija għal Stat Membru li mhux l-istess li minnu ntbagħtet jew kienet ittrasportata l-merkanzija.

[…]

7.      Stati Membri jieħdu miżuri biex jiżguraw li t-tranżazzjonijiet li kellhom ikunu kklassifikati bħala "fornitura ta' merkanzija" kif iddefiniti fil-paragrafu 5 ta' l-Artikolu 5 jekk saru fit-territorju jew fil-pajjiż minn persuna taxxabbli li qed jaġixxi ta' hekk huma kklassifikati bħala "akkwisizzjoni intra-Komunitarja ta' merkanzija"

8       L-Artikolu 28 b A (1) tas-Sitt Diretttiva (1) jippreċiża:

"Il-post ta' l-akkwiżizzjoni intra-Komunitarja tal-merkanzija jittieħed bħala l-post fejn tkun il-merkanzija fejn jintemm it-trasport jew li jintbagħtu għand il-persuna li akkwistathom."

9       L-Artikolu 28c A(a), l-ewwel inċiż tas-Sitt Direttiva jipprovdi:

"Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħrajn tal-Komunità u suġġett għal kondizzjonijiet li se jistabbilixxu bl-iskop li jiżguraw l-applikazzjoni korretta u ċara ta' l-eżenzjonijiet hawn taħt u biex jilqgħu kontra evażjoni, skartar jew abbuż. Stati Membri jeżentaw:

a)      fornitura ta' merkanzija, kif iddefinita fl-Artikoli 5 u 28a (5)(a) mibgħuta jew ittrasportata minnjew għan-nom tal-bejjiegħ jew il-persuna li qed takkwista l-merka ‘il barra mit-territroju msemmi fl-Artikolu 3 imma xorta fil-Komunità, magħmula għal persuna taxxabbli oħra jew persuna legali mhux taxxabbli li tkun qed taġixxi hekk fi Stat Membru ieħor li mhux dak minn fejn tinbagħat jew tkun ittrasportata l-merkanzija."

10     L-Artikolu 17(2)(a) u (3)(b) tas-Sitt Direttiva, fil-verżjoni li toħroġ mill-Artikolu 28f punt 1 ta' l-istess Direttiva jipprovdi:

"2.      Sakemm il-merkanzija […] jintużaw għall-iskop tat-transazzjonijiet taxxabbli tagħha, il-persuna taxxabbli tkun intitolata li tnaqqas mit-taxxa li għand[ha] [t]ħallas:

a)      taxxa fuq il-valur miżjud [dovuta jew] imħallsa għal merkanzija jew servizzi pprovduti jew li se jkunu pprovduti lilha minn persuna taxxabbli oħra li għandha tħallas it-taxxa fit-territorju tal-pajjiż;

[…]

d)      taxxa fuq il-valur miżjud dovuta skond l-Artikolu 28a(1)(a).

3.      Stati Membri jagħtu lil kull persuna taxxabbli d-dritt għat-tnaqqis jew [rifużjoni] tat-taxxa fuq il-valur miżjud imsemmi fil-paragrafu 2 sakemm merkanzija […] jintużaw għall: [bżonnijiet ta']

[…]

b)      transazzjonijiet li huma eżenti skond […][u] [l-artikolu] 28c (A)".

 Il-leġiżlazzjoni nazzjonali

11     L-Artikolu 3(1),(7) u (8) ta' l-Umsatzsteuergesetz 1994 (iktar 'il quddiem l-"UStG 1994"), fil-verżjoni tagħha fis-seħħ fid-data tal-fatti fil-kawża prinċipali tipprovdi:

"1.      Il-kunsinni huma tranżazzjonijiet li bihom negozjant jqiegħed lix-xerrej jew terz awtorizzat minnu fil-pożizzjoni li jiddisponi minn merkanzija f'ismu proprju. Is-setgħa li jiddisponi mill-merkanzija jista' jiġi ttrasferit mill-istess negozjant jew permezz ta' terz awtorizzat minnu.

[…]

7.      Il-kunsinna sseħħ fil-post fejn tinsab il-merkanzija fil-mument meta jsir it-trasferiment tas-setgħa li wieħed jiddisponi.

8.      Jekk l-oġġett tal-kunsinna jiġi mibgħut jew ittrasportat fid-destinazzjoni tax-x-xerrej jew persuna terza awtorizzata minn dan ta' l-aħħar, il-kunsinna titqies li seħħet meta jitlaq it-trasport jew meta l-merkanzija tingħata lill-burdnar, trasportatur jew trasportatur marittimu. Ikun hemm spedizzjoni meta n-negozjant iwassal bit-trasport merkanzija lejn id-destinazzjoni ta' terz permezz ta' trasportatur jew trasportatur marittimu jew jeffettwa tali trasport permezz ta' burdnar."

12     Il-paragrafu 8 ta' dan l-Artikolu ġie emendat mis-Steuerreformgesetz 2000 (BGBl. I Nru 106/1999) sabiex, skond l-ispjegazzjoni mogħtija mil-leġiżlatur Awstrijak, jiġi adattat għall-Artikolu 8(1)(a) tas-Sitt Direttiva, u jipprovdi kif ġej:

"Jekk l-oġġett tal-kunsinna jiġi ttrasportat jew mibgħut mill-fornitur jew mix-xerrej, il-kunsinna titqies li seħħet fil-mument li jitlaq it-trasport jew l-ispedizzjoni lejn id-destinazzjoni tax-xerrej jew ta' persuna terza awtorizzata minn dan ta' l-aħħar. Ikun hemm spedizzjoni meta l-merkanzija tiġi ttrasportat minn trasportatur jew trasportatur marittimu jew meta dan it-trasport isir minn burdnar. It-tluq ta' l-ispedizzjoni tibda fil-mument meta l-merkanzija tiġi kkonsenjata lill-burdnar, lit-trasportatur jew lit-traportatur marittimu."

13     L-Artikolu 12(1)(1) ta' l-UStG 1994, applikabbli fil-qasam tat-tnaqqis ta' l-input vat imħallsa, jipprovdi:

"In-negozjant jista' jnaqqas l-ammonti li ġejja mill-input tax-imħallsa:

1)      It-taxxa miġbura minn negozjanti oħra permezz ta' fattura (Artikolu 11) indirizzata lilu għall-kunsinna jew operazzjonijiet oħra li saru fl-Awstrija għall-impriża tiegħu […]".

 Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

14     Fl-1996 u l-1997, EMAG xtrat metalli li ma fihomx ħadid mingħand K GmbH (iktar 'il quddiem "K"), stabbilita wkoll fl-Awstrija.

15     K minn naħa tagħha xtrat il-merkanzija in kwistjoni mingħand fornituri stabbiliti fl-Italja jew il-Pajjiżi Baxxi (iktar 'il quddiem il-"fornituri"). Huwa paċifiku li EMAG ma kinitx taf il-fornituri ta' K. Wara t-tmiem ta' kull tranżazzjoni K kienet tagħti struzzjonijiet lill-fornituri sabiex jgħaddu din il-merkanzija lill-burdnar li hi kienet tinkariga li jwassal direttament permezz ta' trakk f'postijiet jew ta' EMAG fl-Awstrija u jew ta' klijenti ta' din ta' l-aħħar, skond l-indikazzjonijiet mogħtija lill-K minn EMAG.

16     K iffatturat lil EMAG il-prezz tal-bejgħ miftiehem bejniethom, miżjud b'20% minħabba l-VAT Awstrijaka. EMAG wara talbet li tibbenefika mit-tnaqqis ta' din it-taxxa minħabba l-input tax imħallsa.

17     Il-Finanzamt kompetenti, u magħha l-Finanzlandesdirektion für Karnten, ċaħdet dan it-tnaqqis minħabba li K erroneament iffatturat il-VAT lill-EMAG. Din ta' l-aħħar għaldaqstant ressqet rikors quddiem il-Verwaltungsgerichtshof.

18     EMAG issostni li l-Artikolu 3(8) ta' l-UStG 1994 mhuwiex applikabbli għall-kunsinni li jsiru lilha minn K, minħabba li l-ordni ta' spedizzjoni tal-merkanzija lejn l-Awstrija ma kienx ingħata minnha imma minn K. F'dan ir-rigward, hija ssostni li hi ma kinitx taf lill-fornituri ta' K, li din ta' l-aħħar kellha l-possibbiltà, sa l-aħħar ta' kull kunsinna, li tbiddel il-post ta' destinazzjoni jew id-destinatarju, u li xi kultant kienet għamlet użu minn din il-possibbiltà, u li hija K li kienet tassumi r-riskji kollha ta' telf jew ħsara lill-merkanzija sal-kunsinna tagħhom lil EMAG jew lill-klijenti ta' din ta' l-aħħar.

19     Għaldaqstant EMAG tikkunsidra li l-post tal-kunsinni li saru lilha minn K kienu jinsabu fl-Awstrija, b'mod li dawn il-kunsinni kienu suġġetti għall-VAT Awstrijaka fi ħdan K. Għaldaqstant, ġustament, K kienet iffatturat l-imsemmija VAT u kienet talbet it-tnaqqis ta' l-input VAT imħallsa.

20     Skond il-Finanzlandesdirektion, għall-ewwel, K ħallset il-merkanzija lill-fornituri tagħha, li kienu jfornuhomlha mill-Pajjiżi Baxxi jew fl-Italja. Sussegwentement, K kienet tinkariga lill-burdnara tagħha bit-trasport tal-merkanzija mill-Pajjiżi Baxxi jew l-Italja lejn l-Awstrija, fejn ġew ikkunsinjati lill-EMAG jew, fuq ordni tagħha, lill-klijenti tagħha. Il-Finanzlandesdirektion tgħid li t-trasport tal-merkanzija sar minn K sabiex taqdi l-obbligu tagħha ta' kunsinna lejn EMAG u li din kienet ġiet informata.

21     Fir-rigward ta' dawn iċ-ċirkustanzi, il-Finanzlandesdirektion tikkunsidra li l-Artikolu 3(8) ta' l-UStG 1994 huwa applikabbli għall-kunsinni li saru minn K lil EMAG. Minħabba li l-għotja tal-merkanzija lill-burdnara awtorizzati minn K seħħet fil-Pajjiżi Baxxi jew fl-Italja, il-post tal-kunsinni li saru minn K għal EMAG kien jinsab f'wieħed jew l-ieħor minn dawn iż-żewġ Stati Membri, skond l-imsemmija dispożizzjoni. B'applikazzjoni ta' l-Artikolu 12(1) punt 1 ta' l-UStG 1994, it-tnaqqis ta' l-input tax imħallsa huwa possibbli biss jekk l-operazzjonijiet iffatturati seħħu fl-Awstrija. Minħabba li l-operazzjonijiet kollha ġew eżegwiti fl-Italja jew il-Pajjiżi Baxxi, EMAG ma għandhiex raġun li titlob li tnaqqas l-input VAT imħallsa.

22     Il-qorti ta' rinviju tikkonstata li, fil-kawża li hemm pendenti quddiemha, saru żewġ kunsinni distinti permezz ta' moviment fiżiku wieħed tal-merkanzija.

23     Hi tosserva li, skond l-Artikolu 8(1)(a) tas-Sitt Direttiva, il-post ta' l-ewwel kunsinna, li saret mill-fornituri Taljani jew Olandiżi favur K titqiegħed fil-post tat-tluq ta' l-ispedizzjoni jew it-trasport tal-merkanzija, jiġifieri l-Italja jew il-Pajjiżi Baxxi. Hi ssaqsi lilha nnifisha, min-naħa l-oħra, fuq il-post tat-tieni kunsinna li saret minn K għal EMAG.

24     F'dan ir-rigward il-qorti ta' rinviju tqis li l-mod kif inhi fformulata l-ewwel frażi ta' l-Artikolu 8(1)(a) tas-Sitt Direttiva ma tiċċarax il-kwistjoni dwar jekk il-moviment intrakomunitarju tal-merkanzija għandux jiġi ntaxxat biss fil-każ ta' l-ewwel kunsinna, jew jekk dan għandux isir f'żewġ kunsinni. F'din it-tieni ipoteżi hija ssaqsi lilha nnifisha jekk il-post tat-tieni kunsinna, magħmul minn K lil EMAG, huwiex fil-post effettiv tat-tluq tal-merkanzija (fil-kawża prinċipali l-Italja jew il-Pajjiżi Baxxi) jew fil-post fejn intemmet l-ewwel kunsinna (fil-kawża prinċipali l-Awstrija).

25     Huwa f'dawn iċ-ċirkustanzi li l-Verwaltungsgerichtshof iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

"1)      L-ewwel frażi ta' l-Artikolu 8(1)(a) tas-Sitt Direttiva […] għandha tiġi interpretata fis-sens li l-post ta' tluq jew tat-trasport huwa determinanti bl-istess mod meta impriżi differenti jikkonkludu tranżazzjoni ta' kunsinna ta' l-istess merkanzija u l-kunsinni varji jiġu eżegwiti permezz ta' moviment uniku ta' merkanzija?

2) Jistgħu kunsinni differenti jiġu kkunsidrati bħala kunsinni intrakomunitarji eżenti meta impriżi differenti jikkonkludu tranżazzjoni ta' kunsinna li tirrigwarda l-istess merkanzija u li dawn it-tranżazzjonijiet differenti ta' kunsinna jseħħu permezz ta' moviment uniku tal-merkanzija?

3)      Fil-każ ta' risposta pożittiva għall-ewwel domanda, wieħed għandu jifhem, bħala post ta' tluq tat-tieni kunsinna, il-post li fih wieħed jitlaq effettivament il-merkanzija jew il-post fejn tispiċċa l-ewwel kunsinna?

4)      Għat-tweġiba ta' l-ewwel sat-tielet d-domandi, huwa importanti li jkun magħruf liema persuna għandha s-setgħa li tiddisponi mill-merkanzija waqt il-moviment tal-merkanzija?"

 Osservazzjonijiet preliminari

26     Preliminarjament, għandu jiġi mfakkar li permezz tad-Direttiva 91/680, intiża li tneħħi l-fruntieri fiskali bejn l-Istati Membri, il-leġiżlatur Komunitarju ħassar definittivament, mill-ewwel ta' Jannar 1993, it-tassazzjoni fuq l-importazzjoni u t-tnaqqis fuq l-esportazzjoni għall-iskambji bejn l-Istati Membri (it-tieni u t-tielet premessa ta' l-imsemmija Direttiva).

27     Madankollu, peress li ġie kkonstatat li f'din id-data ma kinux ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet li kienu ppermettew l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' tassazzjoni fl-Istat Membru ta' oriġini tal-merkanzija kkunsinjati u tas-servizzi pprovduti mingħajr ma jikkawża ħsara, fil-konfront ta' l-iskambju komunitarju bejn il-persuni taxxabbli, għall-prinċipju ta' dħul mill-impożizzjoni ta' taxxa, li jikkorrispondi għat-taxxa fil-livell ta' konsum finali, għall-Istat Membru fejn seħħ il-konsum final, il-leġiżlatur komunitarju, permezz tat-titolu XVIA tas-Sitt Direttiva, daħħal skema tranżitorja ta' tassazzjoni fuq skambji bejn l-Istat Membri bbażata fuq fatt ġdid li jiġġenera t-taxxa, jiġifieri l-akkwist intrakomunitarju tal-merkanzija (mis-seba' sa l-għaxar premessa tad-Direttiva 91/680).

28     L-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 28 A(1)(a) tas-Sitt Direttiva jipprovdi li huma suġġetti għall-VAT, taħt ċerti kundizzjonijiet, "l-akkwiżizzjonijiet intrakomunitarji ta' merkanzija għall-konsiderazzjoni, minn persuna taxxabbli, fit-territorju ta' pajjiż, li tkun qed taġixxi b'dan il-mod jew minn persuna legali mhux taxxabbli. Fejn il-bejjiegħ huwa persuna taxxabbli li qed jaġixxi b'dan il-mod". L-akwiżizzjoni intrakomunitarja hija mfissra, fl-ewwel inċiż tal-paragrafu 3 l-istess Artikolu , bħala "akwiżizzjoni tad-dritt bħala sid ta' proprjetà mhux fissa u tanġibbli mibgħuta jew ittrasportata sa għand il-persuna li qed takkwista l-merkanzija jew għan-nom tal-bejjiegħ jew il-persuna li qed takkwista l-merkanzija għal Stat Membru li mhux l-istess li minnu ntbagħtet jew kienet ittrasportata l-merkanzija".

29     Kif osservat l-Avukat Ġenerali fil-punti 23 sa 25 tal-konklużjonijiet tagħha, kull-akwiżizzjoni intrakomunitarja ntaxxata fl-Istat Membru li fih tasal l-ispedizzjoni jew it-trasport intrakomunitarju tal-merkanzija skond l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 28a(1)(a) tas-Sitt Direttiva ġġib magħha bħala konsegwenza kunsinna eżenti fl-Istat Membru minfejn titlaq l-ispedizzjoni jew l-imsemmi trasport b'applikazzjoni ta' l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 28c A(a) ta' l-istess Direttiva.

30     Fil-kuntest ta' l-iskema tranżitorja prevista fit-titolu XVI tas-Sitt Direttiva, il-bejjiegħ, minn naħa, jeffettwa kunsinna eżenti, fl-Istat Membru ta' tluq ta' l-ispedizzjoni jew tat-trasport intrakomunitarju tal-merkanzija b'applikazzjoni ta' l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 8(1)(a) u l-Artikolu 28c (A)(a) ta' din il-Direttiva u, min-naħa l-oħra, jirċievi minn dan l-Istat Membru t-tnaqqis jew il-ħlas lura ta' l-input VAT dovuta jew imħallsa fl-imsemmi Stat Membru għal din il-merkanzija skond l-Artikolu 17(3)(b) ta' l-istess Direttiva, fil- verżjoni tagħha li toħroġ mill-Artikolu 28f punt 1 ta' l-imsemmija Direttiva. Fir-rigward tax-xerrej, huwa jwettaq akwiżizzjoni intrakomunitarja ntaxxata fl-Istat Membru ta' fejn tasal l-imsemmija spedizzjoni jew l-imsemmi trasport, skond l-Artikoli 28a(1)(a) l-ewwel inċiż, u 28b A(1) tas-Sitt Direttiva.

31     Dan il-mekkaniżmu jippermetti li tiġi ttrasferita l-irċevuta fiskali fl-Istat Membru jew il-post tal-konsumazzjoni finali tal-merkanzija pprovduta.

 Fuq it-tieni u r-raba' domandi preliminari

32     Permezz tat-tieni u raba' domandi, li jaqbel li jiġu eżaminati flimkien, il-qorti ta' rinviju talbet fis-sustanza, jekk meta żewġ kunsinni suċċessivi ta' l-istess merkanzija, li saru taħt titolu oneruż, bejn persuni taxxabbli, li jaġixxu bħala tali, li jikkostitwixxu spedizzjoni intrakomunitarja waħda jew trasport intrakomunitarju wieħed ta' dawn il-kunsinni, jistgħux jikkostitwixxu t-tnejn li huma kunsinni eżenti skond l-applikazzjoni ta' l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 28cA(a) tas-Sitt Direttiva, u jekk għall-finijiet li jiġu mwieġba dawn id-domandi, huwiex rilevanti li jkun magħruf min, mill-ewwel bejjiegħ, fost ix-xerrej intermedjarju jew it-tieni xerrej, għandu s-setgħa li jiddisponi mill-merkanzija waqt l-ispedizzjoni jew it-trasport.

33     Taħt sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali, iż-żewġ kunsinni suċċessivi jistgħu jkunu eżenti skond l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 28c(A)(a) tas-Sitt Direttiva jekk, l-uniku moviment intrakomunitarju tal-merkanzija kien imputabbli d-darbtejn liż-żewġ kunsinni.

34     Jekk dan huwa l-każ il-konsegwenzi huma dawn li ġejjin.

35     Minn naħa, l-ewwel bejjiegħ kellu jeffettwa l-ewwel kunsinna li, b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 8(1)(a) tas-Sitt Direttiva, kienet tinsab fl-Istat Membru li minnu telqet l-ispedizzjoni jew it-trasport tal-merkanzija. Din l-ewwel kunsinna ġabet magħha l-ewwel akkwiżizzjoni intermedjarja u, konformement ma' l-Artikolu 28bA(1) kienet tinsab fl-Istat Membru fejn l-imsemmija spedizzjoni jew l-imsemmi trasport wasal.

36     Min-naħa l-oħra, ix-xerrej intermedjarju kien għamel hu stess it-tieni kunsinna li, skond l-Artikolu 8(1)(a) tas-Sitt Direttiva, tinsab ukoll fl-Istat Membru li minnu telqet, liema kunsinna minn naħa tagħha twassal għat-tieni skambju intrakomunitarju li sar mit-tieni xerrej u li seħħ fl-Istat Membru ta' destinazzjoni.

37     Tali sekwenza tkun fl-istess ħin illoġika u kuntrarja għall-ispirtu tas-sistema tranżitorja tat-tassazzjoni fuq l-iskambji bejn Stati Membri bħal dawk deskritti fil-punti 26 sa 31 tal-preżenti sentenza.

38     Fl-ewwel lok, anki jekk żewġ kunsinni suċċessivi jagħtu lok għal moviment uniku tal-merkanzija dawn iridu jitqiesu suċċessivi fiż-żmien. Fil-fatt ix-xerrej intermedjarju ma jistax jittrasferixxi lit-tieni xerrej is-setgħa li jiddisponi mill-merkanzija daqs li kieku kien is-sid, ħlief jekk jirċevih minn qabel mill-ewwel bejjiegħ, u għaldaqstant it-tieni kunsinna tista' sseħħ biss wara li l-ewwel waħda tkun seħħet.

39     Minħabba li l-post ta' akwiżizzjoni, mix-xerrej intermedjarju, tal-merkanzija jitqies li jinsab fl-Istat Membru ta' fejn waslet l-ispedizzjoni jew it-trasport tal-merkanzija, ikun kontra kull loġika li din il-persuna taxxabbli tiġi kkunsidrata li tagħmel il-kunsinna ta' l-stess merkanzija mill-Istat Membru minn fejn telqet l-ispedizzjoni jew it-trasport.

40     Fit-tieni lok, l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tas-Sitt Direttiva, li tgħid li l-uniku moviment intrakomunitarju tal-merkanzija huwa imputabbli fuq waħda biss mill-kunsinni suċesssivi, jippermetti li jintlaħaq b'mod sempliċi l-għan segwit mis-sistema tranżitorja msemmija fit-titolu XVIa ta' din id-Direttiva, jiġifieri t-trasferiment tad-dħul mill-impożizzjoni tat-taxxa lill-Istat Membru fil-post tal-konsum finali tal-merkanzija kkunsinjata. Dan it-trasferiment huwa fil-fatt iggarantit, fil-każ ta' l-unika operazzjoni li tagħti lok għall-moviment intrakomunitarju tal-merkanzija permezz ta' l-azzjoni kkombinata ta' l-Artikoli 28c A (a) l-ewwel inċiż (eżenzjoni minn naħa ta' l-Istat Membru ta' tluq tal-merkanzija li tagħti lok għall-ispedizzjoni jew it-trasport intrakomunitarju), u 17(3)(b) fil-verżjoni tiegħu li tirriżulta mill-Artikolu 28f(1) (tnaqqis jew ħlas lura, mill-Istat Membru ta' tluq, ta' l-input VAT imħallsa jew dovuta f'dan l-Istat Membru), u 28 a(1)(a) l-ewwel inċiż (tassazzjoni mill-Istat Membru ta' destinazzjoni ta' l-akwiżizzjoni intrakomunitarja), tas-Sitt Direttiva. Dan il-mekkaniżmu jassigura delimitazzjoni ċara tas-sovranità fiskali ta' l-istati Membri kkonċernati.

41     Min-naħa l-oħra, id-dispożizzjonijiet pertinenti tas-Sitt Direttiva m'għandhomx jiġu interpretati fis-sens li l-uniku moviment intrakomunitarju tal-merkanzija jrid jiġi imputat għal kull waħda miż-żewġ kunsinni suċċessivi.

42     Fil-fatt, mhuwiex effettiv li t-tieni operazzjoni tiġi kkwalifikata bħala intrakomunitarja, billi timputalha bl-istess mod l-uniku moviment intrakomunitarju tal-merkanzija, sabiex jiġi ggarantit it-trasferiment tad-dħul mit-taxxa lill-Istat Membru li fih isir il-konsum finali tal-merkanzija kkunsinjata, minħabba li, kif joħroġ mill-punt 40 tal-preżenti sentenza, tali trasferiment kien diġà seħħ wara l-ewwel operazzjoni.

43     Barra min hekk, għandu jiġi kkonstatat li, jekk l-uniku moviment intrakomunitarju tal-merkanzija huwa imputabbli għal żewġ kunsinni suċċessivi, l-Artikolu 17(3)(b) tas-Sitt Direttiva fil-verżjoni tagħha li tirriżulta mill-Artikolu 28f punt 1, ta' l-istess Direttiva, li jikkostitwixxi dispożizzjoni essenzjali ta' din is-sistema għall-finijiet tat-trasferiment tad-dħul mit-taxxa, jiġi nieqes mill-iskop f'dak li jirrigwarda t-tieni kunsinna li saret mix-xerrej intermedjarju, minħabba li f'dan il-każ dan ta' l-aħħar ma jkun ħallas l-ebda input VAT fl-Istat Membru li minnu telqet l-ispedizzjoni jew it-trasport intrakomunitarju tal-merkanzija.

44     Minn naħa l-oħra, sabiex jevitaw ir-riskju ta' telf ta' dħul mill-impożizzjoni tat taxxa, ir-Regolament (KEE) Nru 218/92 tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxi indiretti (VAT) (ĠU L 24, p. 1) – issostitwita, mill-ewwel ta' Jannar 2004 bir-Regolament (KE) Nru 1798/2003, tal-Kunsill tas-7 ta' Ottubru 2003 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru. 218/92 (ĠU L 264, p. 1) –, stabbilixxa sistema komuni ta' skambju ta' informazzjoni fuq it-tranżazzjonijiet intrakomunitarji bejn l-Awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri. Għaldaqstant l-interpretazzjoni msemmija fil-punt 41 tal-preżenti sentenza għandha bħala effett li żżid in-numru ta' każijiet li għandhom bżonn ta' l-iskambju ta' informazzjoni, u għaldaqstant jintensifika t-trattament tat-tranżazzjonijiet ikkonċernati mill-awtoritajiet fiskali kompetenti.

45     Għaldaqstant jaqbel li t-tieni u r-raba' domanda jingħatalhom r-risposta li, meta żewġ kunsinni suċċessivi ta' l-istess merkanzija, li jitwettqu taħt titolu oneruż bejn persuni taxxabbli, li jaġixxu bħala tali, jagħtu lok għal spedizzjoni intrakomunitarja unika jew għal trasport intrakomunitarju uniku, din l-ispedizzjoni jew dan it-trasport ma jistgħu jkunu imputabbli biss għal waħda miż-żewġ kunsinni, li tkun l-unika waħda eżenti b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 28c A(a) l-ewwel inċiż tas-Sitt Direttiva. L-imsemmija interpretazzjoni tiswa indipendentement minn min mill-persuni taxxabbli – l-ewwel bejjiegħ, ix-xerrej intermedjarju jew it-tieni xerrej – għandu s-setgħa li jiddisponi mill-merkanzija waqt l-ispedizzjoni jew it-trasport tagħhom.

 Fuq l-ewwel domanda

46     Preliminarjament, għandu jintqal li, f'dak li jikkonċerna d-determinazzjoni tal-post fejn jitqies li saret il-kunsinna, is-Sitt Direttiva ma topera l-ebda distinzjoni bejn il-kunsinna "intrakomunitarja" u kunsinna "interna". L-Artikolu 8(1) ta' din id-Direttiva jiddistingwi biss il-kunsinna li tagħti lok għall-ispedizzjoni jew it-trasport tal-merkanzija [punt a)], dawk li ma jagħtu l-ebda lok għall-ispedizzjoni jew għat-trasport tal-merkanzija [punt b)] u dawk effettwati permezz ta' vapur, ajruplan jew ferrovija waqt it-trasport ta' passiġġieri fi ħdan il-Komunità [punt c)], din l-aħħar ipoteżi hija irrilevanti għall-kawża prinċipali.

47     Mit-tweġibiet mogħtija fit-tieni u fir-raba' domanda jirriżulta li, f'sitwazzjoni bħal dik fil-kawża prinċipali, l-uniku moviment intrakomunitarju ta' merkanzija ma jistax ikun marbut ħlief ma waħda miż-żewġ kunsinni suċċessivi.

48     Skond l-Artikolu 8(1)(a) tas-Sitt Direttiva, il-post ta' din il-kunsinna huwa meqjus li jinsab fl-Istat Membru min fejn telqet l-ispedizzjoni jew it-trasport tal-merkanzija.

49     Peress li l-kunsinna l-oħra ma tikkostitwixxix spedizzjoni jew trasport, il-post ta' din il-kunsinna hu kkunsidrat, skond l-Artikolu 8(1)(b) tas-Sitt Direttiva, li jinsab fil-post fejn hemm il-merkanzija fil-mument ta' l-imsemmija kunsinna.

50     Jekk il-kunsinna li tikkostitwixxi l-ispedizzjoni jew trasport intrakomunitarju tal-merkanzija, u li għaldaqstant tkun bħala konsegwenza akwiżizzjoni intrakomunitarja ntaxxata fl-Istat Membru ta' destinazzjoni l-imsemmija spedizzjoni jew l-imsemmi trasport, tkun l-ewwel minn żewġ kunsinni suċċessivi, it-tieni kunsinna tiġi meqjusa li tinsab fil-post ta' l-akkwiżizzjoni intrakomunitarja li ġiet qabilha, jiġifieri fl-Istat Membru ta' destinazzjoni. Bil-kontra, jekk il-kunsinna li tikkostitwixxi spedizzjoni jew trasport intrakomunitarju tal-merkanzija tkun it-tieni minn żewġ kunsinni suċċessivi, l-ewwel kunsinna li b'ipoteżi saret qabel l-ispedizzjoni jew it-trasport tal-merkanzija, titqies li tinsab fl-Istat Membru min fejn telqet din l-ispedizzjoni jew dan it-trasport.

51     Għaldaqstant jaqbel li l-ewwel domanda tingħata r-risposta li huwa biss il-post tal-kunsinna li ta lok għall-ispedizzjoni jew għat-trasport intrakomunitarju tal-merkanzija huwa ddeterminat skond l-Artikolu 8(1)(a) tas-Sitt Direttiva; dan jitqies li jinsab fil-pajjiż minn fejn telqet din l-ispedizzjoni jew dan it-trasport. Il-post tal-kunsinna l-ieħor jiġi ddeterminat skond l-Artikolu 8(1)(b) ta' l-istess Direttiva, u jitqies li jinsab kemm fl-Istat Membru li minnu telqet u kemm fl-Istat Membru ta' destinazzjoni ta' l-imsemmija spedizzjoni jew l-imsemmi trasport, skond jekk din il-kunsinna hijiex l-ewwel jew it-tieni miż-żewġ kunsinni suċċessivi.

 Fuq it-tielet domanda

52     Fid-dawl tar-risposta mogħtija għall-ewwel domanda, mhemmx lok li tingħata rispost għat-tielet domanda.

 Fuq l-ispejjeż

53     Peress illi l-proċeduri għandhom, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-Qorti tar-rinviju, hija din il-Qorti li għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni ta' osservazzjonijiet lill-Qorti, barra dawk ta' l-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, il-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) taqta' u tiddeċiedi:

1)      Meta żewġ kunsinni suċċessivi dwar l-istess merkanzija, li saru taħt titolu oneruż bejn persuni taxxabbli, li jaġixxu bħala tali, jikkostitwixxu spedizzjoni intrakomunitarja unika jew trasport intrakomunitarju uniku, din l-ispedizzjoni jew dan it-trasport jistgħu jkunu imputabbli għal waħda biss miż-żewġ kunsinni, li tkun ser tkun l-unika waħda eżenti b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 28c A(a) l-ewwel inċiż tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/CEE tas-17 ta' Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima, kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 95/7KEE, ta' l-10 ta' April 1995.

L-imsemmija interpretazzjoni tiswa indipendentement minn min mill-persuni taxxabbli – l-ewwel bejjiegħ, ix-xerrej intermedjarju jew it-tieni xerrej – li għandu s-setgħa jiddisponi mill-merkanzija waqt l-ispedizzjoni jew it-trasport tal-merkanzija.

2)      Huwa biss il-post tal-kunsinna li ta lok għall-ispedizzjoni jew għat-trasport intrakomunitarju tal-merkanzija huwa ddeterminat skond l-Artikolu 8(1)(a) tas-Sitt Direttiva; dan jitqies li jinsab fil-pajjiż minn fejn telqet din l-ispedizzjoni jew dan it-trasport. Il-post tal-kunsinna l-ieħor jiġi ddeterminat skond l-Artikolu 8(1)(b) ta' l-istess Direttiva, u jitqies li jinsab kemm fl-Istat Membru li minnu telqet u kemm fl-Istat Membru ta' destinazzjoni ta' l-imsemmija spedizzjoni jew l-imsemmi trasport, skond jekk din il-kunsinna hijiex l-ewwel jew it-tieni miż-żewġ kunsinni suċċessivi.

Firem* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.