Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. - Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

(Sprawa F-88/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Włochy) (przedstawiciel: N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Fundacja Kształcenia

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej w sprawie rozwiązania umowy o pracę ze skarżącą a także zasądzenie od Europejskiej Fundacji Kształcenia odszkodowania za szkodę majątkową i zadośćuczynienia za krzywdę moralną poniesione przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Europejską Fundację Kształcenia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dnia 23 października 2007 r., która dotyczy skarżącej;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji Europejskiej Fundacji Kształcenia z dnia 10 lipca 2008 r. dotyczącej odrzucenia zażalenia złożonego przez skarżącą na podstawie art. 46 WZIPW i 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

zasądzenie od Europejskiej Fundacji Kształcenia kwoty 125 000 EUR tytułem odszkodowania;

zasądzenie od Europejskiej Fundacji Kształcenia kwoty 50 000 EUR tytułem zadośćuczynienia;

obciążenie Europejskiej Fundacji Kształcenia kosztami postępowania.

____________