Language of document :

Žaloba podaná dne 3. listopadu 2008 - P v. Parlament

(Věc F-89/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce : P (Brusel, Belgie) (zástupce : E. Boigelot, advokát)

Žalovaný : Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí Parlamentu propustit žalobce v tříměsíční výpovědní lhůtě, a jednak návrh na náhradu škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Parlamentu ze dne 15. dubna 2008, kterým byl žalobce v tříměsíční výpovědní lhůtě propuštěn, kterým mu byl s okamžitou platností zamezen přístup do prostor Parlamentu a kterým mu bylo uloženo vrátit bezodkladně klíče od kanceláře;

v důsledku toho jednak přijmout okamžitě žalobce zpět do služby na jeho pracovní místo a do jeho platové třídy, ve kterých byl zařazen v době vydání rozhodnutí ze dne 15. dubna 2008, a to zpětně, a jednak mu poskytnout plat od 15. července 2008 až do doby jeho skutečného opětovného přijetí, s úroky z prodlení 7 % ročně;

uložit žalovanému náhradu škody za způsobenou morální újmu a zásah do služebního postupu ve výši 10 000 eur, s výhradou zvýšení nebo snížení v průběhu řízení,

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________