Language of document :

Žaloba podaná 3. novembra 2008 - P/Parlament

(vec F-89/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: P (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Jednak zrušenie rozhodnutia Parlamentu prepustiť žalobcu s trojmesačnou výpovednou lehotou a jednak návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Parlamentu z 15. apríla 2008 prepustiť žalobcu s trojmesačnou výpovednou lehotou, okamžite mu odňať prístup do Parlamentu a nariadiť mu, aby v čo najkratšej lehote vrátil kľúče od svojej kancelárie,

z tohto dôvodu jednak okamžite opäť prijať žalobcu do jeho funkcie, na jeho pracovné miesto a do jeho platovej triedy v čase vydania rozhodnutia z 15. apríla 2008, s retroaktívnym účinkom, a jednak zaplatiť mu mzdu od 15. júla 2008 až do jeho skutočného opätovného prijatia, zvýšenú o úroky z omeškania vo výške 7 % ročne,

zaviazať žalovaného nahradiť z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy a poškodenia jeho služobného postupu sumu vo výške 10 000 eur, s výhradou zvýšenia a/alebo zníženia v priebehu konania,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________