Language of document :

Talan väckt den 3 november 2008 - P mot parlamentet

(Mål F-89/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: P (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av parlamentets beslut att säga upp sökanden med tre månaders uppsägningstid, dels yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara parlamentets beslut av den 15 april 2008 att säga upp sökanden med tre månaders uppsägningstid, och att omedelbart frånta sökanden rätt till tillträde till parlamentet genom att anmoda denne att snarast återlämna nycklarna till kontoret,

fastställa dels att sökanden följaktligen omedelbart ska återinträda i sin tidigare tjänst, med retroaktiv verkan, i samma befattning och lönegrad som denne hade vid tidpunkten för beslutet av den 15 april 2008, dels att sökanden ska erhålla lön från och med den 15 juli 2008 till och med datumet då denne faktiskt återinträder i tjänst, med dröjsmålsränta om 7 procent per år,

förplikta svaranden att utge skadestånd för ideell skada och för den skada som sökanden lidit med avseende på sin karriär till ett belopp av 10 000 euro, med förbehåll för höjning och/eller sänkning under förfarandets gång, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________