Language of document :

Жалба, подадена на 6 ноември 2008 г. - Pleijte/Комисия

(Дело F-91/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Люксембург) (представител: P. Nelissen Grade, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на органа по назначаването за изключване на името на жалбоподателя от временния списък на предварително подбраните длъжностни лица в рамките на процедурата по сертифициране за 2007 г. и за приспадане на срока на отпуска по лични причини от десетгодишния период, взет предвид с оглед признаване на трудовия му стаж в посочената процедурата по сертифициране.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) от 7 август 2008 г., с което е отхвърлена жалбата на жалбоподателя,

да се отмени решението на органа по назначаването за изключване името на жалбоподателя от временния списък на предварително подбраните в рамките на процедурата по сертифициране за 2007 г. длъжностни лица,

да се добави името на жалбоподателя в списъка на предварително подбраните длъжностни лица в подходящ срок, за да може да участва в програмата за обучение, предвидена в член 6 от ОРИ,

да бъде променена съдържащата се в административно известие от 8 януари 2008 г. методология, приета въз основа на Решение на Комисията C(2007)5694 от 20 ноември 2007 г. относно общите разпоредби за изпълнението на член 45а, в частта относно признаването на опита в рамките на институциите,

да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски.

____________