Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2008 r. -Pleijte przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat P. Nelissen Grade)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nie zamieszczeniu nazwiska skarżącej na wstępnej liście spełniających warunki urzędników w ramach postępowania w sprawie certyfikacji za rok 2007 oraz o odjęciu okresu przebywania na urlopie z przyczyn osobistych od okresu dziesięciu lat uwzględnionego przy ustalaniu zaszeregowania skarżącej dla potrzeb wspomnianego postępowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 7 sierpnia 2008 r. odrzucającej zażalenie skarżącej;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nie zamieszczeniu nazwiska skarżącej na wstępnej liście spełniających warunki urzędników w ramach postępowania w sprawie certyfikacji za rok 2007;

zamieszczenie nazwiska skarżącej na liście spełniających warunki urzędników dokonane w terminie pozwalającym jej na uczestnictwo w programie szkolenia przewidzianym przez art. 6 regulaminu pracowniczego;

zmiana metodologii na której opiera się informacja administracyjna z dnia 8 stycznia 2008 r. wydana na podstawie decyzji Komisji C(2007)5694 z dnia 20 listopada 2007 r. o ogólnych postanowieniach dotyczących wykonania art. 45b w zakresie odnoszącym się do ustalania stażu pracy w instytucjach;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________