Language of document :

Žaloba podaná 20. októbra 2008 - Schuerings/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

(vec F-87/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gisela Schuerings (Nice, Francúzsko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o prepustení žalobkyne a zaviazanie Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla žalobkyni

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie o prepustení z 23. októbra 2007 týkajúce sa žalobkyne, ktoré prijala Európska nadácia pre odborné vzdelávanie,

v potrebnom rozsahu zrušiť výslovné rozhodnutie Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie z 10. júla 2008 týkajúce sa zamietnutia sťažnosti, ktorú žalobkyňa podala na základe článku 46 RAA a článku 90 ods. 2 štatútu,

zaviazať Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie na zaplatenie sumy 125 000 eur na účely náhrady majetkovej ujmy,

zaviazať Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie na zaplatenie sumy 50 000 eur na účely náhrady nemajetkovej ujmy,

zaviazať Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie na náhradu trov konania.

____________