Language of document :

Talan väckt den 20 oktober 2008 - Schuerings mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

(Mål F-87/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gisela Schuerings (Nice, Frankrike) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som svaranden har fattat om uppsägning av sökanden samt yrkande om att Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ska förpliktas erlägga skadestånd för den materiella och ideella skada som sökanden har åsamkats.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet om uppsägning av den 23 oktober 2007 som avser sökanden och som Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen har fattat,

i det avseende som det är nödvändigt ogiltigförklara Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens uttryckliga beslut av den 10 juli 2008 att ogilla det överklagande som sökanden har inkommit med enligt artikel 46 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen att erlägga ett belopp om 125 000 euro i skadestånd för materiell skada,

förplikta Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen att erlägga ett belopp om 50 000 euro i skadestånd för ideell skada, och

förplikta Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________