Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 24 февруари 2010 г. - P/Парламент

(Дело F-89/08)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Европейски парламент - Уволнение - Загуба на доверие)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: P (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: S. Seyr, A. Lukošiūtė и R. Ignătescu)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на Парламента за уволнение на жалбоподателя с тримесечно предизвестие, а от друга страна, искане за обезщетение за вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 44, 21.2.2009 г., стр. 74.