Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 24. února 2010 - P v. Parlament

(Věc F-89/08)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Evropský parlament - Propuštění - Ztráta důvěry"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: P (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: S. Seyr, A. Lukošiūtė a R. Ignătescu, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Parlamentu propustit žalobce v tříměsíční výpovědní lhůtě a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 44, 21.2.2009, s. 74.