Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 lutego 2010 r. - P przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-89/08)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Parlament Europejski - Rozwiązanie stosunku pracy - Utrata zaufania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: P (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr, A. Lukošiūtė i R. Ignătescu, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o rozwiązaniu stosunku pracy ze stroną skarżącą z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i po drugie żądanie odszkodowania

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 44 z 21.2.2009, s. 74.