Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. -Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF)

(Sprawa F-88/08)1

(Służba publiczna - Personel Europejskiej Fundacji Kształcenia - Członek personelu tymczasowego - Umowa na czas nieokreślony - Rozwiązanie stosunku pracy - Wymóg podania ważnego powodu - Likwidacja stanowiska pracy - Obowiązek staranności - Przywrócenie do pracy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Włochy) (przedstawiciele: początkowo adwokat N. Lhoest, następnie adwokaci N. Lhoest i L. Delhaye)

Strona pozwana: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (przedstawiciele: T. Ciccarone, pełnomocnik, wspierany przez adwokata L. Levi)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącą oraz zasądzenie od Europejskiej Fundacji Kształcenia odszkodowania za poniesioną przez skarżącą szkodę i zadośćuczynienia za doznaną przez nią krzywdę.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z M. Vandeuren z dnia 23 października 2007 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) pokrywa koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 327 z 20.12.2008, s. 44.