Language of document : ECLI:EU:C:2018:284

Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 26.4.2018 – Cellnex Telecom ja Telecom Castilla-La Mancha vastaan komissio

(yhdistetyt asiat C91/17 P ja C92/17 P) (1)

(Muutoksenhaku – Valtiontuki – Digitaalitelevisio – Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle Comunidad Autónoma de Castilla-La Manchan (Kastilia-La Manchan itsehallintoalue, Espanja) syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla – Avustus maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon operaattoreille – Päätös, jolla tukitoimenpiteet todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomiksi – Valtiontuen käsite – Etu – Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu – Määritelmä – Jäsenvaltioiden harkintavalta)

1.      Valtiontuki – Käsite – Toimenpiteet, joilla korvataan yritykselle asetetuista julkisen palvelun tehtävistä aiheutuneet kustannukset – Tuomiossa Altmark vahvistettu ensimmäinen edellytys – Selvästi määritellyt julkisen palvelun velvoitteet – Sellaisen edunsaajayrityksen puuttuminen, jonka tehtäväksi on tosiasiassa annettu julkisen palvelun velvoitteiden täyttäminen – Kuuluminen käsitteen piiriin – Markkinahäiriö – Seikka, joka ei ole riittävä sen toteamiseksi, että kyse on yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta – Jäsenvaltioiden harkintavalta – Ulottuvuus

(SEUT 107 artiklan 1 kohta)

(ks. 41–44 ja 46 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tosiseikkojen ja selvitysaineiston virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu tosiseikkojen ja selvitysaineiston arviointi, paitsi jos ne on otettu huomioon vääristyneellä tavalla

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 67–69 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Asianmukaisesti esitetyn selvitysaineiston virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen selvitysaineiston vääristämistä lukuun ottamatta – Unionin yleisen tuomioistuimen velvollisuus perustella arviointinsa selvitysaineistosta – Laajuus

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 76 kohta)

4.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Riittämättömät tai ristiriitaiset perustelut – Perusteluvelvollisuuden laajuus – Unionin yleisen tuomioistuimen käyttämät implisiittiset perustelut – Hyväksyttävyys – Edellytykset

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artikla ja 53 artiklan ensimmäinen kohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 117 artikla)

(ks. 95 kohta)

5.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Tutkimatta jättäminen – Unionin yleisen tuomioistuimen suorittaman unionin oikeuden tulkinnan tai soveltamisen riitauttaminen – Tutkittavaksi ottaminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta)

(ks. 107 kohta)

6.      Valtiontuki – Käsite – Edun myöntäminen tuensaajille – Valtion toimenpide, jolla alennetaan tavallisesti yrityksen vastattaviksi kuuluvia kustannuksia – Kuuluminen käsitteen piiriin

(SEUT 107 artiklan 1 kohta)

(ks. 111 kohta)

7.      Valtiontuki – Käsite – Valtion toimenpide, jolla alennetaan tavallisesti yrityksen vastattaviksi kuuluvia kustannuksia – Kustannukset, jotka johtuvat kansallisen lainsäädännön noudattamisesta, kuuluvat näihin kustannuksiin

(SEUT 107 artiklan 1 kohta)

(ks. 112 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitukset hylätään.

2)

Cellnex Telecom SA ja Telecom Castilla-La Mancha SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1 EUVL C 129, 24.4.2017.