Language of document : ECLI:EU:C:2018:284

Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 26 april 2018 –
Cellnex Telecom och Telecom Castilla-La Mancha mot kommissionen

(förenade målen C91/17 P och C92/17 P)(1)

”Överklagande – Statligt stöd – Digitalteve – Stöd till utbyggnad av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden i Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (den autonoma regionen Kastilien-La Mancha, Spanien) – Stöd till förmån för operatörer av digitala markbundna televisionssändningar – Beslut enligt vilket stödet delvis förklaras vara oförenligt med den inre marknaden – Begreppet statligt stöd – Fördel – Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse – Definition – Medlemstaters utrymme för skönsmässig bedömning”

1.      Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – Åtgärder som vidtas för att kompensera för de kostnader som ett företag har för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster – Ett första villkor som uppställs i domen Altmark – Tydligt definierade och tilldelade skyldigheter att verka i allmänhetens tjänst – Det finns inget stödmottagande företag som faktiskt ålagts att tillhandahålla allmännyttiga tjänster – Vad som ingår i begreppet – Marknadsstörning – Omständighet som inte räcker för att kunna konstatera att det föreligger en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse – Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning – Räckvidd

(Artikel 107.1 FEUF)

(se punkterna 41–44 och 46)

2.      Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58.1)

(se punkterna 67–69)

3.      Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av bevisning som förebringats på rätt sätt – Avvisning förutom vid missuppfattning – Skyldighet för tribunalen att motivera sin bedömning av bevisningen – Räckvidd

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58.1)

(se punkt 76)

4.      Överklagande – Grunder – Otillräcklig eller motsägelsefull motivering – Motiveringsskyldighetens omfattning – Tribunalens motivering är underförstådd – Tillåtet – Villkor

(Domstolens stadga, artiklarna 36 och 53 första stycket; tribunalens rättegångsregler, artikel 117)

(se punkt 95)

5.      Överklagande – Grunder – Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen – Avvisning – Ifrågasättande av tribunalens tolkning eller tillämpning av unionsrätten – Upptagande till prövning

(Artikel 256.1 andra stycket FEUF; domstolens stadga, artikel 58.1, domstolens rättegångsregler, artikel 168.1 d)

(se punkt 107)

6.      Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – Stödmottagarna beviljas en fördel – Statlig åtgärd som minskar de kostnader som normalt belastar ett företags budget – Omfattas

(Artikel 107.1 FEUF)

(se punkt 111)

7.      Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – Statlig åtgärd som minskar de kostnader som normalt belastar ett företags budget – Kostnader för att följa den nationella lagstiftningen – Omfattas

(Artikel 107.1 FEUF)

(se punkt 112)

Domslut

1)

Överklagandena ogillas.

2)

Cellnex Telecom SA och Telecom Castilla-La Mancha SA förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


1 EUT C 129, 24.4.2017.