Language of document :

Žaloba podaná 10. júla 2009 - Angulo Sanchez/Rada

(vec F-67/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nicolas Angulo Sanchez (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí žalovanej, ktorými zamieta žiadosti o osobitné dovolenky podané žalobcom z dôvodu ťažkej choroby jeho rodičov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Rady z 8. októbra 2008 a 8. decembra 2008, ktorými zamieta žiadosti žalobcu o osobitné dovolenky z dôvodu ťažkej choroby jeho rodičov,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________