Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

29 септември 2009 година

Дело F-64/09

Kay Labate

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Социална сигурност — Осигуряване за злополука и професионално заболяване — Професионално заболяване — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Липса на компетентност на Съда на публичната служба — Препращане на Първоинстанционния съд“

Предмет: Иск, предявен на основание член 232 ЕО, с който г‑жа Labate иска по-конкретно: да се установи неправомерно бездействие, по смисъла на член 232 ЕО, от страна на Комисията; да се задължи Комисията да вземе необходимите мерки, за да се съобрази с Определение на Съда на публичната служба на Европейския съюз от 1 февруари 2008 г. по дело Labate/Комисия (F‑77/07, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000); да се разгледа настоящото дело с предимство и да се постанови решение в срок от шест седмици; да се постановят евентуално и други необходими мерки; да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски

Решение: Препраща на Първоинстанционния съд дело Labate/Комисия, заведено под номер F‑64/09. Не се произнася по съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Иск — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Липса на компетентност на Съда на публичната служба

(членове 232 ЕО и 236 ЕО; член 91 от Правилника за длъжностните лица)

Иск, с който се цели не да се отмени увреждащ акт, а съдът да установи, че дадена институция, поканена да действа по реда на член 232 ЕО, неправомерно е бездействала, и който се предявява именно на основание член 232 ЕО, е иск за установяване на неправомерно бездействие, подсъден на Първоинстанционния съд съгласно член 225, параграф 1, първа алинея ЕО и член 51, първа алинея от Статута на Съда.

Този извод не се опровергава от факта, че в основата на разглеждания спор стои служебно правоотношение между институция и лице, по отношение на което се прилага Правилникът, и че поради това този спор попада в приложното поле на член 236 ЕО.

Въпросът дали при подобен спор ищецът има право да предяви иск за установяване на неправомерно бездействие, след като съгласно членове 90 и 91 от Правилника разполага с възможност да се защити срещу бездействието на администрацията с жалба срещу мълчаливия отказ да се уважи определено искане, може да бъде решен само от съда, който е компетентен да се произнася по исковете за установяване на неправомерно бездействие, тоест от Първоинстанционния съд, а не от Съда на публичната служба.

(вж. точки 20—23)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 6 юли 2009 г., Marcuccio/Комисия, T‑176/04 DEP, непубликувано в Сборника, точки 23—27; 9 юли 2009 г., Infeurope/Комисия, T‑176/08, непубликувано в Сборника, точки 36—40