Language of document :

Žaloba podaná dne 21. března 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-25/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převedení důchodových nároků nabytých před vznikem služebního poměru u Komise na základě návrhu Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování dne 11. prosince 2012, kterým byly zamítnuty stížnosti podané žalobkyní 16. srpna 2012 a 28. srpna 2012 proti rozhodnutí PMO.4 z 21. května 2012, 31. května 2012 a 2. července 2012;

případně zrušit rovněž uvedená rozhodnutí přijatá PMO.4 dne 21. května 2012, 31. května 2012 a 2. července 2012, proti kterým byly podány stížnosti žalobkyně;prohlásit obecná prováděcí ustanovení článku I1 a 12 přílohy VI služebního řádu na základě článku 277 Smlouvy ES ze dne 25. března 1957 přijatého dne 3. března 2011, za protiprávní a nepoužitelná na projednávanou věc, obzvláště jejich článek 9;uložit žalované na základě článku 87 jednacího řádu náhradu nákladů vzniklých v tomto stupni řízení, jakož i nezbytných nákladů vynaložených pro účely řízení a zejména nákladů na doručovací adresu, cestovné a výdaje na pobyt, jakož i nákladů na zastoupení advokáty podle čl. 91 písm. b) téhož jednacího řádu.