Language of document :

21. märtsil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-25/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse tööleasumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise otsused, mille alus on individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) ettepanek.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 11. detsembri 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt 16. augustil ja 28. augustil 2012 esitatud kaebused individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO.4) 21. mai, 31. mai ja 2. juuli 2012. aasta otsuste peale;

vajaduse korral tühistada samuti individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO.4) nimetatud 21. mai, 31. mai ja 2. juuli 2012. aasta otsused, mille peale hageja kaebused esitas;

tuvastada käesoleva juhtumi osas personalieeskirjade VII lisa artiklite 11 ja 12 üldiste rakendussätete (3. märtsil 2011 vastuvõetud redaktsioonis), eelkõige artikli 9, õigusvastasus ja tunnistada need mittekohalduvaiks vastavalt 25. märtsi 1957. aasta EÜ asutamislepingu artiklile 277;

mõista kodukorra artikli 87 alusel kostjalt välja käesoleva kohtuasja kohtukulud ja menetlusega seotud vältimatud kulud ning iseäranis majutus- ja sõidukulud, päevarahad, ja advokaaditasud, lähtudes kodukorra artikli 91 punktist b.