Language of document :

Žaloba podaná 21. marca 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-25/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o prevode dôchodkových práv nadobudnutých pred vznikom služobného pomeru na Komisii na základe návrhu PMO

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 11. decembra 2012, ktorým boli zamietnuté sťažnosti žalobcu zo 16. augusta 2012 a 28. augusta 2012 proti rozhodnutiam PMO.4 z 21. mája 2012, 31. mája 2012 a 2. júla 2012,

v prípade potreby zrušiť aj uvedené rozhodnutia PMO.4 z 21. mája 2012, 31. mája 2012 a 2. júla 2012, proti ktorým žalobca podal sťažnosti,

konštatovať protiprávnosť a nepoužiteľnosť všeobecných vykonávacích ustanovení článkov I1 a 12 prílohy VII služobného poriadku v prejednávanej veci, na základe článku 277 Zmluvy ES z 25. marca 1957, ako boli prijaté 3. marca 2011, najmä ich článok 9,zaviazať žalovanú na náhradu trov konania v súlade s článkom 87 rokovacieho poriadku, ako aj na náhradu nevyhnutných nákladov konania, najmä nákladov súvisiacich s adresou na doručovanie, cestovného a nákladov na pobyt a trov právneho zastúpenia podľa článku 91 písm. b) rokovacieho poriadku.