Language of document :

Talan väckt den 21 mars 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-25/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av besluten om överföring av pensionsrättigheter förvärvade före tjänstetillträdet vid kommissionen, på grundval av ett förslag från kommissionens lönekontor PMO.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 december 2012 om avslag på sökandens klagomål av den 16 augusti 2012 och den 28 augusti 2012 riktade mot besluten som fattades av kommissionens lönekontor PMO.4 den 21 maj 2012, den 31 maj 2012 och den 2 juli 2012,

om det skulle behövas, även ogiltigförklara nämnda beslut som fattades av kommissionens lönekontor PMO.4 den 21 maj 2012, den 31 maj 2012 och den 2 juli 2012, gentemot vilka sökanden framställt klagomål,

fastställa att de allmänna tillämpningsföreskrifterna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, genom tillämpning av artikel 277 i EG-fördraget av den 25 mars 1957, vilka antogs den 3 mars 2011, är lagstridiga och inte tillämpliga i förevarande fall, i synnerhet vad gäller artikel 9 däri, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i denna instans, enligt artikel 87 i rättegångsreglerna, liksom nödvändiga utgifter med anledning av förfarandet och däribland kostnader för en delgivningsadress, resa och uppehälle samt advokatarvode, i enlighet med artikel 91.b i rättegångsreglerna.