Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej żądanie odszkodowawcze strony skarżącej w związku z błędami popełnionymi przez Komisję przy okazji postępowania w sprawie naboru, które nie zostało doprowadzone do końca

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 czerwca 2012 r. i z dnia 7 grudnia 2012 r. oddalających żądanie odszkodowawcze skarżącej;

zobowiązanie Komisji Europejskiej do odtworzenia ścieżki kariery zawodowej skarżącej;

zasądzenie od Komisji kwoty 14.911,07 EUR, zapłaty składek do systemu emerytalno-rentowego od października 2011 r. oraz kwoty 2.500 EUR tytułem naprawienia szkody i zadośćuczynienia krzywdzie, z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia lub obniżenia tych kwot w toku postępowania, powiększonych o odsetki za zwłokę liczone od dnia, w którym stały się wymagalne, według stopy ustalonej przez EBC dla podstawowych operacji refinansujących powiększonej o dwa punkty;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.