Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2013 r.– ZZ przeciwko OHIM

(Sprawa F-26/13)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. i żądanie odszkodowania

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.;

obciążenie OHIM zapłatą właściwego zostawionego do uznania Sądu odszkodowania – w kwocie nie niższej niż 500 EUR – celem zadośćuczynienia stronie skarżącej za krzywdę doznaną przez nią w wyniku wydania zaskarżonego sprawozdania z oceny;

obciążenie OHIM kosztami postępowania.