Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 lipca 2014 r. – Morgan przeciwko OHIM

(Sprawa F-26/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Rhys Morgan (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: początkowo G. Faedo, pełnomocnik, następnie M. Paolacci, pełnomocnik)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r. i żądanie odszkodowawcze.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Rhys Morgan pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).