Language of document : ECLI:EU:F:2014:180

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

8 юли 2014 г.

Дело F‑26/13

Rhys Morgan

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (СХВП)

„Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Атестационен доклад — Искане за отмяна на атестационния доклад“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, с която г‑н Morgan иска отмяната на своя атестационен доклад, изготвен за периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г., както и осъждането на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) да му заплати обезщетение в размер най-малко 500 EUR

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Morgan понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).

Резюме

1.      Длъжностни лица — Атестиране — Атестационен доклад — Оценка на ефикасността на длъжностно лице — Претегляне на незадоволителната ефикасност и подобрената ефикасност през периода на оценяване — Явна грешка — Липса

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Атестиране — Атестационен доклад — Изготвяне — Промяна в оценката на оценяващия при окончателното общо оценяване — Нарушение на правото на изслушване — Липса

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

3.      Съдебно производство — Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Излагане на изтъкнатите основания — Липса на съществените обстоятелства от правните доводи в жалбата — Препращане към приложението — Недопустимост

(член 35, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      В случай че ефикасността на длъжностно лице се счита за незадоволителна през първата половина на период на оценяване и за значително по-добра през втората половина на този период, институция не допуска явна грешка, като претегля ефикасността през посочените половини и като прави от това извода, че през целия период на оценяване ефикасността, способностите и поведението в службата на длъжностното лице не са били задоволителни. Освен това длъжностно лице или служител не може да извежда доводи от своите собствени постъпки, за да се освобождава от професионалните си задължения. Вследствие на това надхвърлянето на целите през втората половина на периода на оценяване не освобождава длъжностното лице от изпълнението на посочените цели през първата половина на периода на оценяване.

(вж. точки 57 и 60)

Позоваване на:

Съд — решение Комисия/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, т. 44

Съд на публичната служба — решения Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, т. 68 и Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, т. 57

2.      Фактът, че оценяващият променя своята оценка спрямо предложението, което е направил в хода на събеседването за оценяване, когато в съответствие с разпоредбите относно атестирането към този момент общата оценка все още не е окончателна, не нарушава правото на длъжностното лице да бъде изслушано.

(вж. точка 73)

3.      За да е допустимо правно основание, е необходимо съществените правни и фактически обстоятелства, на които то се основава, да следват поне обобщено, но по логичен и разбираем начин от текста на самата жалба. В това отношение, въпреки че съдържанието на жалбата може да бъде обосновавано и допълвано по конкретни въпроси чрез препращане към извлечения от приложени към нея доказателства, общото препращане към други документи, дори приложени към жалбата, не заличава липсата на съществените обстоятелства от правните доводи, които следва да бъдат посочени в жалбата. Съдът на публичната служба не следва да търси и определя в приложенията правните основания и доводите, които би могъл да приеме, че представляват основание на иска или жалбата, тъй като приложенията имат чисто доказателствена и документална функция.

(вж. точка 88)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — решения Honeywell/Комисия, EU:T:2005:455, T‑209/01, т. 56 и 57 и Angelidis/Парламент, T‑424/04, EU:T:2006:376, т. 39—41