Language of document : ECLI:EU:F:2014:180

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. liepos 8 d.

Byla F‑26/13

Rhys Morgan

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Prašymas panaikinti vertinimo ataskaitą“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo R. Morgan prašo panaikinti jo vertinimo ataskaitą, parengtą už laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d., ir priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bent 500 EUR nuostoliams atlyginti.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. R. Morgan padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Pareigūno darbo našumo vertinimas – Nepakankamo našumo ir geresnio vertinimo laikotarpiu pasiekto našumo palyginimas – Akivaizdi klaida – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Parengimas – Vertintojo vertinimo pakeitimas pateikiant galutinį bendrą įvertinimą – Teisės būti išklausytam pažeidimas – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

3.      Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Esminės su teisiniais argumentais susijusios informacijos nenurodymas ieškinyje – Nuoroda į priedą – Nepriimtinumas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalis)

1.      Tuo atveju, kai pareigūno našumas per vertinimo laikotarpio pirmą pusę laikytinas nepakankamu ir yra daug didesnis per šio laikotarpio antrą pusę, institucija nepadaro akivaizdžios vertinimo klaidos, kai palygina našumą per šiuos laikotarpius ir remdamasi šiuo palyginimu padaro išvadą, kad per visą vertinimo laikotarpį pareigūno našumas, gebėjimai ir elgesys tarnyboje nebuvo reikiamo lygio. Be to, pareigūnas ar tarnautojas negali remtis argumentu dėl savo elgesio, kad būtų atleistas nuo profesinių pareigų vykdymo. Taigi sau iškeltų tikslų viršijimas per vertinimo laikotarpio antrą pusę neatleidžia pareigūno nuo pareigos laikytis šio tikslo per vertinimo laikotarpio pirmą pusę.

(žr. 57 ir 60 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Sprendimo Komisija / De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, 44 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Ntouvas / ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, 68 punktas; Sprendimo Bogusz / Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, 57 punktas.

2.      Tai, kad vertintojas keičia vertinimą, palyginti su siūlytuoju per pokalbį dėl įvertinimo, tuo atveju, kai, laikantis nuostatų dėl vertinimo, bendras vertinimas nurodytu momentu dar nėra galutinis, nepažeidžia pareigūno teisės būti išklausytam.

(žr. 73 punktą)

3.      Tam, kad ieškinio pagrindas būtų priimtinas, reikia, kad svarbiausios faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriomis jis pagrįstas, būtų bent jau trumpai, bet neprieštaringai ir suprantamai nurodytos pačiame ieškinio tekste. Šiuo atžvilgiu, nors ieškinio turinys konkrečiais klausimais gali būti grindžiamas ir pildomas pateikiant nuorodas į prie jo pridėtų dokumentų ištraukas, bendroji nuoroda į kitus dokumentus, netgi ieškinio priedus, negali kompensuoti esminės su teisiniais argumentais susijusios informacijos, kuri turi būti nurodyta ieškinyje, nebuvimo. Tarnautojų teismas neprivalo ieškinio prieduose ieškoti ir nustatyti pagrindų bei argumentų, kuriuos galėtų laikyti ieškinio pagrindo sudedamąja dalimi, nes priedai atlieka tik įrodomąją ir pagalbinę funkciją.

(žr. 88 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Honeywell /Komisija, T‑209/01, EU:T:2005:455, 56 ir 57 punktai; Sprendimo Angelidis /Parlamentas, T‑424/04, EU:T:2006:376, 39–41 punktai.