Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 юни 2015 г. — CX/Комисия

(Дело F-27/13)1

(Публична служба — Дисциплинарно производство — Функция и правомощия, съответно на дисциплинарния съвет и на органа по назначаването — Дисциплинарно наказание — Понижаване, последвано от решение за повишаване — Пропорционалност на санкцията)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CX (представители: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Ehrbar)

Предмет

Искане за отмяна на решенията за понижаване на жалбоподателя в степен AD8 на основание член 9, параграф 1, буква е) от Приложение IX към Правилника, както и искане за изплащане на обезщетение за неимуществените и имуществените вреди, които се твърди, че са претърпениДиспозитивОтхвърля жалбата.CX понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.