Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 18. juni 2015 – CX mod Kommissionen

(Sag F-27/13) 1

(Personalesag – disciplinærsag – disciplinærrådets og ansættelsesmyndighedens respektive rolle og kompetencer – disciplinær sanktion – degradering efterfulgt af en afgørelse om forfremmelse – sanktionens proportionalitet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CX (ved advokat É. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Ehrbar, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om at degradere sagsøgeren til lønklasse AD8 i medfør af artikel 9, stk. 1, punkt f), i bilag IX til vedtægten og påstand om erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

CX bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 56.