Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2015 r. – CX / Komisja

(Sprawa F-27/13)1

(Służba publiczna – Postępowanie dyscyplinarne – Rola i uprawnienia odpowiednio komisji dyscyplinarnej i organu powołującego – Kara dyscyplinarna – Przeniesienie do niższej grupy zaszeregowania po decyzji w sprawie awansu – Proporcjonalność kary)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CX (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD8 na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f) załącznika IX do regulaminu pracowniczego oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu jakoby doznanej krzywdy i poniesionej szkody.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.CX pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisje Europejską.