Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 26 февруари 2016 г. — McArdle/Комисия

(Дело F-25/13)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 156, 1.6.2013 г., стр.55.