Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Mario Animali и др./Европейска комисия

(Дело F-23/13)1

(Публична служба – Длъжностни лица – Пенсии – Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица – Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити по други пенсионни схеми – Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж, прието въз основа на новите общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица – Член 81 от Процедурния правилник – Явно неоснователна жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Mario Animali и др. (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas и J.-N. Louis, avocats, и накрая J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално C. Ehrbar и M. G. Gattinara, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, и накрая G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на решението, което съдържа окончателното изчисление на годините осигурителен стаж с оглед на прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателите към пенсионната схема на Съюза според новите ОРП на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 156, 1.6.2013 г., стр. 55.