Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 – Mario Animali m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag F-23/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger – afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten – artikel 81 i procesreglementet – søgsmålet åbenbart ubegrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Mario Animali m.fl. (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas og J.-N. Louis, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved C. Ehrbar og M. G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, og endelig ved G. Gattinara, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om fremsendelse af den endelige beregning af de pensionsgivende tjenesteår med henblik på overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning ifølge de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 156 af 1.6.2013, s. 55.