Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 1. augusta 2016 – Mario Animali a i./Európska komisia

(vec F-23/13)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Prevod dôchodkových práv získaných v iných systémoch dôchodkového zabezpečenia do systému dôchodkového zabezpečenia Únie – Rozhodnutie o započítaní odpracovaných rokov prijaté na základe nových všeobecných vykonávacích pravidiel k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku – Článok 81 rokovacieho poriadku – Zjavne nedôvodná žaloba)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Mario Animali a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, avocats, neskôr D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, avocats, a napokon J.-N. Louis, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Ehrbar a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, a napokon G. Gattinara, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia o prevode konečného výpočtu odpracovaných rokov pre prevod dôchodkových práv žalobcov do systému dôchodkového zabezpečenia Únie podľa nových všeobecných vykonávacích pravidiel týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 156, 1.6.2013, s. 55.