Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 29 декември 2020 г. — CT, Ferme de la Sarte SPRL/Région wallonne

(Дело C-726/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Ответници: Région wallonne

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета1 да се тълкува в смисъл, че производството на тревни площи или на зелени покриви е изключено от приложното му поле?

____________

1 ОВ L 347, 2013 г., стр. 487.