Language of document :

2020 m. gruodžio 29 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CT, Ferme de la Sarte SPRL / Valonijos regionas

(Byla C-726/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai : CT, Ferme de la Sarte SPRL

Atsakovas: Valonijos regionas

Prejudicinis klausimas

Ar 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/20051 , 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad į jo taikymo sritį nepatenka vejos ar žaliųjų stogų gamyba?

____________

1 OL L 347, 2013, p. 487.