Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu 29 grudnia 2020 r. – CT, Ferme de la Sarte SPRL / Region Waloński

(Sprawa C-726/20)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Strona pozwana: Region Waloński

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/20051 należy interpretować w ten sposób, że wyłącza on z zakresu jego zastosowania uprawę murawy lub zielonych dachów?

____________

1 Dz.U. 2013, L 347, s. 487