Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Efeteio Athinon (Grécko) 3. marca 2021 – VP, CX, RG, TR a iní/Elliniko Dimosio

(vec C-133/21)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Efeteio Athinon

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: VP, CX, RG, TR a iní

Žalovaná: Elliniko Dimosio

Prejudiciálne otázky

Je v súlade s doložkou 4 smernice 1999/70/ES1 vnútroštátna právna úprava, ako je sporná právna úprava v prejednávanej veci, ktorá ukladá rozdielne zaobchádzanie pri odmeňovaní na úkor pracovníkov s pracovnými zmluvami na dobu určitú v zmysle doložky 1 smernice 1999/70/ES voči porovnateľnému stálemu pracovníkovi, v prípade, že jediným rozlišovacím kritériom je skutočnosť, že ich pracovnú zmluvu zamestnávateľ alebo zákon kvalifikuje ako pracovnú zmluvu na dobu určitú?

Konkrétne, je v súlade s doložkou 4 smernice 1999/70/ES vnútroštátna právna úprava, ktorá odôvodňuje rozdielne zaobchádzanie pri odmeňovaní pracovníkov z dôvodu, že títo pracovníci vykonávali prácu na základe zmlúv na dobu určitú, pričom si boli vedomí skutočnosti, že ich práca zodpovedala trvalým a dlhodobým potrebám zamestnávateľa?

____________

1 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).