Language of document :

Žaloba podaná 25. augusta 2007 - Marcuccio/Komisia

(vec F-86/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie (ďalej len "sporné rozhodnutie"), bez ohľadu na to, ako bolo vydané, ktorým žalovaná zamieta žiadosť zaslanú žalobcom 10. júla 2006 menovaciemu orgánu na účely získania náhrady škody, buď vo forme navrátenia predchádzajúcej situácie alebo v peňažnej forme, ktorá mu bola spôsobená skutkami, aktmi a nezákonným správaním a najmä morálnym obťažovaním, ktoré mu spôsobili zástupcovia Komisie počas obdobia, v priebehu ktorého bol pridelený k zastúpeniu Komisie v Angole,

zrušiť v rozsahu, v akom je to potrebné, oznámenie z 9 októbra 2006, označené ako PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277,

zrušiť v rozsahu, v akom je to potrebné, oznámenie z 23. apríla 2007, označené ako ADMIN/B.2/MB/ade D(2007) 8725, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobcom 27. decembra 2006 proti spornému rozhodnutiu a oznámeniu z 9. októbra 2006,

zrušiť v rozsahu, v akom je to potrebné, oznámenie z 27. septembra 2005, označené ako ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005,

preskúmať, či dotknuté akty, skutky a správania uvedené v žiadosti podanej žalobcom 10. júla 2006 zodpovedajú skutočnosti a určiť v rozsahu, v akom je to potrebné a tiež súčasne, že tieto akty, skutky a správania sú nezákonné alebo subsidiárne uložiť žalovanej povinnosť bezodkladne začať vyšetrovanie,

uložiť žalovanej povinnosť oznámiť žalobcovi bez omeškania a písomne výsledky tohto vyšetrovania, primerane ich zverejniť a zabezpečiť prístup verejnosti k týmto výsledkom,

uložiť žalovanej povinnosť pristúpiť bez dodatočnej lehoty k materiálnemu zničeniu originálov a všetkých kópií archívneho oznámenia zo 14. augusta 2001 s nadpisom "Profesijné správanie Luigiho Marcuccia, hospodárskeho radcu pri zastúpení v Angole" a povinnosť písomne oznámiť zničenie žalobcovi,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1 520 000 eur alebo akúkoľvek vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za primeranú a oprávnenú z titulu náhrady škody, ktorá už žalobcovi vznikla do dňa začatia tohto konania,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni podania tejto žaloby do dňa, kedy po vyhovení týmto návrhom budú rozhodnutia vzťahujúce sa na toto konanie bez výnimky vykonané, sumu 1 000 eur alebo akúkoľvek vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za primeranú a oprávnenú a ktorá bude musieť byť zaplatená prvý deň každého mesiaca pre práva nadobudnuté v predchádzajúcom mesiaci z titulu časti náhrady dotknutej škody, ktorá vznikne odo dňa nasledujúceho po dni podania tejto žaloby do dňa, kedy sa vykonajú nevyhnutné rozhodnutia,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojich tvrdení uvádza tieto tri žalobné dôvody: 1. absolútny nedostatok odôvodnenia, tiež z dôvodu nelogického, iracionálneho, nezmyselného, zmäteného a klamlivého charakteru dôvodov uvedených žalovanou; 2. porušenie práva, ktoré má vážny, zjavný a preukázateľný charakter; 3. porušenie povinnosti starostlivosti a správneho úradného postupu.

____________