Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 4. novembra 2008 - Marcuccio/Komisia

(vec F-87/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba o náhradu škody - Údajne neoprávnený postup lekárskej služby Komisie - Neprípustnosť - Nedodržanie primeranej lehoty na podanie žiadosti o náhradu škody)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa nevyhovelo žiadosti žalobcu o zaplatenie náhrady škody, ktorá mu bola údajne spôsobená z dôvodu neoprávneného postupu lekárskej služby, ktorý Komisia viedla v rámci zaobchádzania s troma lekárskymi osvedčeniami predloženými žalobcom v priebehu leta 2001

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Luigi Marcuccio je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 247, 20.10.2007, s. 45.