Language of document : ECLI:EU:F:2008:24

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2008 m. vasario 25 d.

Byla F‑85/07

Ana Anselmo ir kt.

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas – Priskyrimas prie lygio – Vidaus konkursą laimėję asmenys – Naujas faktas – Nebuvimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo A. Anselmo ir kiti dešimt Tarybos pareigūnų prašo panaikinti Tarybos sprendimus, kuriais paskiriant suinteresuotuosius asmenis į B* kategoriją arba po šio paskyrimo panaikinamas tarnybos stažas lygyje, kurį jie įgijo C ir D kategorijose.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinių priimtinumas – Vertinimas atsižvelgiant į ieškinio pareiškimo momentu galiojusias nuostatas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Nors Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią  Tarnautojų teismas gali nutartimi atmesti ieškinį, jeigu jis akivaizdžiai atmestinas, yra procesinė nuostata ir dėl to ji nuo įsigaliojimo taikoma visiems Tarnautojų teisme nagrinėjamiems ginčams, taip nėra nuostatų, kuriomis remdamasis Tarnautojų teismas gali, taikydamas šį straipsnį, laikyti ieškinį akivaizdžiai nepriimtinu ir kurios gali būti tik ieškinio pareiškimo dieną galiojančios nuostatos, atveju.

(žr. 17 punktą)

2.      Dėl fakto apskundimo terminas gali būti atnaujinamas esant dviem sąlygoms: jei jis „keičia teisinę ir faktinę situaciją“ ir „gali iš esmės pakeisti situaciją asmens, prašančio peržiūrėti įsigaliojusį sprendimą“.

Institucijos pranešimo personalui, kuriuo tik primenama Tarnybos nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių nuostatų apimtis, pačių nuostatų nepapildant, ir patvirtinamas taisyklių, kurios ir be tokio pranešimo bet kuriuo atveju būtų taikytos, galiojimas, paskelbimas nėra naujas faktas.

(žr. 25 ir 28 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1986 m. lapkričio 13 d. Sprendimo Becker prieš Komisiją, 232/85, Rink. p. 3401, 10 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. vasario 7 d. Sprendimo Williams prieš Audito Rūmus, T‑58/89, Rink. p. II‑77, 46–48 punktai; 2001 m. vasario 7 d. Sprendimo Inpesca prieš Komisiją, T‑186/98, Rink. p. II‑557, 51 punktas; 2006 m. spalio 3 d. Sprendimo Nijs prieš Audito Rūmus, T‑171/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑195 ir II‑A‑2‑999, 24 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. sausio 16 d. Sprendimo Genette prieš Komisiją, F‑92/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑1 ir II‑A‑1‑1, 61 punktas.