Language of document : ECLI:EU:F:2008:24

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 25. februarja 2008

Zadeva F-85/07

Ana Anselmo in drugi

proti

Svetu Evropske unije

„Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje – Razvrstitev v naziv – Uspešni udeleženci na notranjem natečaju – Novo dejstvo – Neobstoj – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Anselmo in deset drugih uradnikov Sveta v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločb Sveta, s katerimi je bila ob imenovanju zainteresiranih oseb v kategorijo B* ali po tem imenovanju izbrisana delovna doba v nazivu, ki so jo dosegle v kategorijah C ali D.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Dopustnost tožbe – Presoja z vidika pravil, ki so veljala ob vložitvi tožbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 76)

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Čeprav je pravilo iz člena 76 Poslovnika Sodišča za uslužbence, po katerem lahko to sodišče s sklepom zavrne tožbo, ki jo je očitno treba zavreči ali zavrniti, postopkovno pravilo, ki se kot tako od datuma začetka veljavnosti navedenega poslovnika uporablja za vse spore, ki potekajo pred tem sodiščem, pa to ne velja za pravna pravila, po katerih lahko to sodišče na podlagi tega člena šteje tožbo za očitno nedopustno in ki so lahko samo pravila, ki so veljala na datum vložitve tožbe.

(Glej točko 17.)

2.      Dejstvo lahko povzroči nov začetek rokov za vložitev tožbe le, če sta izpolnjena dva pogoja, in sicer da „spremeni pravni ali dejanski položaj“ in da je „tako, da lahko pomembno spremeni položaj tistega, ki želi ponovno presojo odločbe, ki je postala dokončna“.

Kot novo dejstvo ne more biti opredeljeno dejstvo, da je institucija objavila sporočilo za zaposlene, v katerem je le opozorila na obseg določb Kadrovskih predpisov in notranjih pravil, ne da bi kaj dodala, in s katerim je bila le potrjena uporaba pravil, ki bi se tudi brez tega sporočila v vsakem primeru uporabljala.

(Glej točki 25 in 28.)

Napotitev na:

Sodišče: 13. november 1986, Becker proti Komisiji, 232/85, Recueil, str. 3401, točka 10;

Sodišče prve stopnje: 7. februar 1991, Williams proti Računskemu sodišču, T‑58/89, Recueil, str. II-77, točke od 46 do 48; 7. februar 2001, Inpesca proti Komisiji, T-186/98, Recueil, str. II-557, točka 51; 3. oktober 2006, Nijs proti Računskemu sodišču, T-171/05, ZOdl. JU, str. I-A-2-195 in II-A-2-999, točka 24;

Sodišče za uslužbence: 16. januar 2007, Genette proti Komisiji, F-92/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑1 in II-A-1-1, točka 61.