Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 16. juuni 2011. aasta määrus - Ashbrook jt versus komisjon

(kohtuasi F-99/10)

(Avalik Teenistus - Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionite iga-aastane kohandamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michael Ashbrook (Luxembourg, Luksemburg) jt (esindajad: advokaadid B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada kostja otsused, mis kajastusid hagejate palgatõendites ja mis puudutasid nende töötasude iga aastase kohandamise piiramist alates juulist 2009, tõstes seda 1,85% võrra ametnike ja muude teenistujate palkade ja pensionite iga aastase kohandamise raames nõukogu (EL, Euratom) 23. detsembri 2009. aasta määruse nr 1296/2009 alusel, ja nõue hüvitada kahju.

Resolutsioon

Vajadus teha otsus hagi suhtes kohtuasjas F-99/10: Michael Ashbrook jt vs. komisjon on ära langenud.

Jätta poolte kohtukulud nende enda kanda.

____________

1 - ELT C 13, 15.1.2011, lk 42.