Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 mei 2013 – de Pretis Cagnodo en Trampuz de Pretis Cagnodo / Commissie

(Zaak F-104/10)1

(Openbare dienst – Sociale zekerheid – Ernstige ziekte – Begrip – Ziekenhuisopname – Overname van kosten – Rechtstreekse betaling door afwikkelingsbureau – Geen maximumbedragen in AUB voor verblijfkosten – Verplichting om aangeslotene in geval van buitensporige facturering vooraf te informeren)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partijen: Mario Alberto de Pretis Cagnodo en Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Triëst, Italië) (vertegenwoordiger: C. Falagiani, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van een besluit houdende weigering om 100 % van de kosten te vergoeden in verband met een ziekenhuisopname van verzoekers echtgenote

Dictum

Het besluit van het afwikkelingsbureau te Ispra (Italië), zoals dat volgt uit betaaloverzicht nr. 10 van 1 oktober 2009, om het buitensporig geachte bedrag van 28 800 EUR aan verblijfkosten van Trampuz de Pretis Cagnodo ten laste van de Pretis Cagnado te brengen, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in alle kosten van de Pretis Cagnodo en Trampuz de Pretis Cagnodo.

____________

____________

1     PB C 13 van 15.01.2011, blz. 42.