Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 29 februari 2012 – AM / Parlement

(Zaak F-100/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Sociale zekerheid – Verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten – Artikel 73 van Statuut – Weigering om te erkennen dat cerebraal vasculair accident door ongeval is veroorzaakt – Medische commissie – Collegialiteitsbeginsel)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AM (Málaga, Spanje) (vertegenwoordigers: L. Levi en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: K. Zejdová en S. Seyr, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoekers vasculaire accident van 5 maart 2006 aan te merken als ongeval in de zin van artikel 73 van het Statuut en artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van de ambtenaren tegen ongevallen en beroepsziekten

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

AM zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 55 van 19/02/11, blz. 37.