Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 20. oktobrī - Stephan Jaeger/FEACVT

(lieta F-103/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stephan Jaeger (Dublina, Īrija) (pārstāvji - A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EDDAUF)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt paziņojumu par prasītāja atalgojuma korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumu par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Prasītāja prasījumi:

tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt EDDAUF lēmumus par paziņojumu par prasītāja atalgojumu korekciju sagatavošanu par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un viņa paziņojumus par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra;

piespriest EDDAUF samaksāt prasītājiem parādus par neizmaksāto atalgojumu, pieskaitot nokavējuma procentus;

piespriest EDDAUF atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________